Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.

Szkolną uroczystość Dnia Edukacji Narodowej rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu państwowego. Pani Dyrektor Teresa Łukaszczuk powitała gości i uczestników spotkania w następującej kolejności:

  • Wójta Gminy Wiesława Mazurka
  • Przewodniczącą Rady Gminy Annę Grochołę,
  • nauczycieli, wychowawców, i pracowników szkoły,
  • nauczycieli i pracowników emerytowanych,
  • rodziców z Przewodniczącą Rady Rodziców Barbarą Wągrodną,
  • sołtysów wsi Żabików i Bedlno: Andrzeja Opolskiego i Grzegorza Mazurka,
  • uczniów szkoły i dzieci z oddziałów przedszkolnych.

Jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy Wiesław Mazurek podkreślając kluczową rolę nauczycieli w edukację i wychowanie młodego obywatela. Pogratulował gronu pedagogicznemu sukcesów i wręczył Nagrody Wójta za wybitne osiągnięcia dydaktyczne panu Janowi Kondraszukowi i pani Katarzynie Mikulskiej. Przewodnicząca Rady Gminy Anna Grochoła na ręce Pani Dyrektor Teresy Łukaszczuk przekazała całemu gronu pedagogicznemu serdeczne życzenia, którego wyrazem był bukiet kwiatów.

Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły Teresa Łukaszczuk, która m.in. powiedziała: "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" - te słowa Seneki chcę uczynić mottem naszego spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Szanowni Nauczyciele, drodzy Uczniowie! XXI wiek nie jest łatwy dla oświaty - stawia niezwykłe wymagania, którym nie zawsze potrafimy sprostać. Dlatego też warto przypominać wciąż tę prostą zasadę sformułowaną przez starożytnego filozofa "Non schole, sed vitae discimus".
W tym szczególnym dniu dla oświaty - Dniu Edukacji Narodowej - warto podjąć refleksję, kto, kogo i po co uczy. Codziennie przecież spotykamy się w murach szkoły. Spędzamy tu większość swojego czasu. Drodzy Nauczyciele - przychodzicie tu do pracy z młodymi ludźmi. Zabiegacie o to, by podzielić się z nimi nie tylko wiedzą, ale również swoim doświadczeniem. Stawiacie wyzwania, inspirujecie do działania, motywujecie do myślenia. Pracujecie na swój autorytet. Co otrzymujecie w zamian? Słusznie wypracowany szacunek, ale często rozczarowanie. Wraz z rodzicami swoich wychowanków jesteście dumni z sukcesów, ale i przeżywacie gorycz porażki. W Dniu Edukacji Narodowej - dniu wolnym od zajęć lekcyjnych - znajdźmy czas na chwilę refleksji nad sensem własnej pracy i jej oceną przez zwierzchników, rodziców, uczniów, absolwentów.
Nie będę silić się na zbędny patos, na oklepane truizmy i wytarte slogany. Nie mogę jednak nie wspomnieć, że profesja pedagoga, jak żadna inna podlega szczególnej społecznej presji. To od nas szczególnie bowiem wymaga się, byśmy stanowili wzór cnót wszelakich, albowiem - jak powiedział filozof - werba docent, exempla trahunt (słowa uczą, a przykłady przekonują). Nauczyciel bowiem to wyzwanie, powołanie, przesłanie, a na końcu - zawód.
Dla nas jednak - osób pracujących w tej szkole praca nauczyciela to przede wszystkim radość. Radość ofiarowania dziecku cząstki samego siebie - cząstki naszej wiedzy, doświadczenia i umiejętności. To jeden z nielicznych zawodów, w których nie tylko uczelnia, nie tylko praktyka pedagogiczna, ale także wzór mistrza liczy się nade wszystko.
Ta szkoła ma to szczęście, że nauczyciele w niej pracujący swoich mistrzów w zawodzie mieli. Dziś wspominamy także tych nauczycieli, których już nie ma wśród nas. Chylimy przed nimi czoła w podzięce za ich mistrzostwo. My - nauczyciele czynni zawodowo też mieliśmy swoich mistrzów, którzy byli dla nas drogowskazami, wskazywali nam niełatwą drogę nauczania i wychowywania młodego człowieka. Pokazywali własnym przykładem, że dzieci mają być nie tylko edukowane, ale także po ludzku kochane. Mogę z pełną odpowiedzialnością zapewnić Państwa, że w tej szkole tak właśnie jest.
Wszystkim nauczycielom życzę dużo zdrowia, którego nigdy dosyć, dużo pieniędzy, byście martwili się, jak je wydać, a nie jak przetrwać, chociaż w tym momencie przypominają mi się słowa mojego wieloletniego dyrektora, który zwykł był mawiać: Jeżeli planowałaś być bogatą, to trzeba było nie zostawać nauczycielką. Jest przecież tyle pięknych zawodów, które przynoszą ogromne dochody. Można na przykład zostać politykiem.
Życzę samych przyjaznych ludzi wokół siebie - takich, którzy życzą Wam dobrze, którzy będą dla Was wsparciem w procesie edukacyjnym i wychowawczym. Życzę niezmiennie hartu ducha, wytrwałości i uporu w realizacji celów i tych zawodowych i tych prywatnych, oraz spełnienia się wszystkich marzeń. Wszystkim Pedagogom życzę uznania uczniów, szacunku rodziców, docenienia przez zwierzchników oraz zwykłej ludzkiej sympatii. Bo nauczyciel lubiany to nauczyciel szczęśliwy, a szczęśliwy nauczyciel gwarantuje dzieciom bezpieczeństwo psychiczne, komfort edukacji i dobrą jakość tzw. usługi pedagogicznej.

Następnie Pani Dyrektor złożyła gratulacje nauczycielom docenionym przez Wójta Gminy Radzyń Podlaski wyrażając zadowolenie z tego, że organ prowadzący co roku od lat kilku docenia pracę kierowanej przez nią załogi. To oznacza, że nauczyciele tej szkoły właśnie pod kierunkiem Pani Dyrektor pracują doskonale. Szczegółowo uzasadniła przyznane przez siebie nagrody Dyrektora Szkoły, które w tym roku szkolnym otrzymali następujący nauczyciele i pracownicy:
Marta Chruścik - za opracowanie programu edukacyjnego nauczania języka rosyjskiego dla I etapu edukacyjnego w klasach I - III, ponadto za realizację programu edukacyjnego "Czyste powietrze wokół nas" oraz za prowadzenie kroniki szkolnej.
Anna Koczkodaj - za przewodniczenie komisji do spraw rekrutacji, aktualizację Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki oraz przygotowanie uczniów do konkursów gminnych oraz realizację programów profilaktycznych: Nie pal przy mnie, proszę i Śniadanie daje moc.
Ewa Kondraszuk - za bardzo dobre wyniki nauczania potwierdzone udziałem i sukcesami uczniów w gminnych i powiatowych konkursach plastycznych, organizację cyklicznej imprezy: Gminny Konkurs Plastyczny na Kartkę Wielkanocną, za podnoszenie kompetencji pedagogicznych poprzez ukończenie doskonalenia zawodowego, za udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie, ponadto za przygotowanie dekoracji na wszystkie niemal uroczystości szkolne i aktywną pracę w komisji do spraw ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły.
Anna Ochnio - za przygotowanie uczniów do konkursu wiedzy religijnej i o Janie Pawle II, a także za organizację Dnia Papieskiego i "Jasełek" szkolnych, ponadto za wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, zasobów internetu, opracowywanie prezentacji multimedialnych.
Violetta Piotrowska - za przygotowanie drużyn piłkarskich do gminnych i powiatowych zawodów sportowych, biegów przełajowych w Paszkach Dużych oraz naukę poloneza.
Katarzyna Stolarczyk - za bardzo dobre wyniki potwierdzone ogólnopolskim sprawdzianem przeprowadzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, za przygotowanie uczniów do V Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Anglojęzycznej oraz sprawowanie opieki nad Samorządem Uczniowskim i organizację szkolnych akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Góra Grosza.
Anna Struczyk - za realizację programu edukacyjnego "Śniadanie daje moc" i "Nie pal przy mnie proszę", a także organizację turystyki szkolnej oraz bardzo dobre przygotowanie uczniów do gminnych konkursów przedmiotowych, ponadto za rozwijanie kompetencji zawodowych, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego i za udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie.
Natalia Trochonowicz - za sprawowaną nad uczniami naszej szkoły opiekę na koloniach letnich w Jastrzębiej Górze i duże zaangażowanie w życie szkoły i oddziału przedszkolnego.
Za wzorowe przygotowanie szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego nagrody otrzymali również: Barbra Cieślak, Bożena Mazurek, Elżbieta Niewęłowska, Marek Świercz.

Część artystyczną w tym roku przygotowali uczniowie klas II - VI pod kierunkiem pań: Anny Struczyk i Katarzyny Mikulskiej.

Zwieńczeniem uroczystości były życzenia uczniów, ich rodziców i słodki poczęstunek .

ZDJĘCIA