Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie


Informujemy, że w Szkole Podstawowej w Żabikowie w roku szkolnym 2017/2018
dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych są:

02.01.2018r. - wtorek po Nowym Roku

02.05.2018r. - środa między świętami majowymi

04.05.2018r. - piątek po świętach majowych

01.06.2018r. - piątek po Bożym Ciele

21.06.2018r. - czwartek przed zakończeniem roku szkolnego, dzień do dyspozycji wychowawcy.


W związku z powyższą informacją, w wymienione dni uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach wychowawczo - opiekuńczych, jeśli rodzice z różnych powodów w tych dniach nie mogą zapewnić swojemu dziecku opieki w domu.

Dlatego też zwracamy się z prośbą do rodziców, aby przynajmniej tydzień wcześniej przed dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych rodzice (prawni opiekunowie) zgłosili na piśmie do wychowawcy lub dyrektora szkoły zamiar udziału dziecka w zajęciach wychowawczo - opiekuńczych.

Brak takiego zgłoszenia będzie traktowany jako informacja, że dziecko w tym dniu zostaje objęte opieką przez rodziców (prawnych opiekunów).