Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

DOSTOJNI GOŚCIE, PANIE WÓJCIE, SZANOWNI RODZICE, DRODZY KOLEDZY NAUCZYCIELE, KOCHANE DZIECI

Dzisiejszy dzień jest dla nas wszystkich dniem szczególnym. Przez cały rok ciężko pracowaliśmy. Teraz nadeszła pora, aby podsumować wspólne edukacyjne zmagania, a później udać się na zasłużony odpoczynek. Zanim to jednak nastąpi, powitajmy gości, którzy zaszczycili swoją obecnością naszą uroczystość zakończenia roku szkolnego.
Witam serdecznie pana Wiesława Mazurka - wójta gminy Radzyń Podlaski.
Witam radnych z naszego okręgu wyborczego: panią Barbarę Palicę i pana Tomasza Ochnio. Powitajmy naszych sołtysów pana Andrzeja Opolskiego sołtysa wsi Żabików i pana Grzegorza Mazurka – sołtysa wsi Bedlno.
Witam panią Barbarę Wągrodną - przewodniczącą Rady Rodziców. Witam wszystkich nauczycieli, rodziców i was drodzy uczniowie. W imieniu swoim i całej szkolnej społeczności serdecznie dziękuję Państwu za przybycie.

Dzisiejsze spotkanie jest doskonałą okazją do tego, aby wyrazić naszą wdzięczność - dziękujemy za współpracę, za pomoc, za okazaną nam życzliwość.

Słowa podziękowania składam panu Wiesławowi Mazurkowi - Wójtowi Gminy Radzyń Podlaski za stałą obecność z nami i wieloaspektową współpracę.

Dziękuję pani Marii Tarnowskiej kierowniczce GOPS i przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za dofinansowanie realizowanych przez nas przedsięwzięć w ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej.

Dziękuję Radzie Rodziców. Bez Waszego wsparcia takie przedsięwzięcia jak: gminna wigilia, bal noworoczny, X Miejsko-Gminny Konkurs Ortograficzny, VII Gminny Konkurs na Kartkę Wielkanocną, uroczystości w młodszych klasach i w oddziale przedszkolnym z okazji Dnia Matki, Babci i Dziadka i inne przedsięwzięcia nie miałyby takiej oprawy. Dziękuję też poszczególnym członkom Rady Rodziców i rodzicom za cenne uwagi i twórcze inicjatywy w dziedzinie ubogacania szkolnych uroczystości i imprez. Szczególnie gorąco pragnę podziękować panom Andrzejowi Opolskiemu i Sebastianowi Frączkowi - strażakom z OSP współpracującym ze szkołą. Dziękuję za przewożenie dzieci na konkursy, za próbną ewakuację szkoły, pokazy strażackie i instruktaż w udzielaniu pierwszej pomocy.

Dziękuję pracownikom obsługi: pani Barbarze Cieślak, Bożenie Mazurek, Elżbiecie Niebrzegowskiej, Markowi Świerczowi za rzetelną, sumienną pracę wykonywaną jakże często po godzinach.

Ogromne wyrazy uznania kieruję przede wszystkim w stronę doświadczonej kadry pedagogicznej. Drodzy Nauczyciele, za Wami kolejny rok wytężonej pracy. Każdego dnia staraliście się być drogowskazem dla Waszych podopiecznych. Kształtowaliście w nich właściwe postawy, zaszczepialiście najważniejsze wartości, uczyliście samodzielnego myślenia. Dbaliście o to, by uczniowie sumiennie pracowali nad samodoskonaleniem, potrafili się w siebie wsłuchać i odnaleźć cechy, predyspozycje i talenty, które warto pielęgnować.

Kochani Uczniowie! Za chwilę rozejdziecie się do swoich klas i otrzymacie świadectwa. Niektórzy z Was będą mogli pochwalić się szczególnie wysokimi notami i wyróżnieniem, inni dobrymi i dostatecznymi wynikami. Mam nadzieję, że nie spoczniecie na laurach i w przyszłym roku udowodnicie, że stać Was na zdobywanie równie dobrych ocen. Kto wie, może nawet lepszych?

Tymczasem jednak życzę Wam, by najbliższe dwa miesiące okazały się dla was niezapomniane. Nabierzcie sił, dobrze się bawcie, ale nie zapominajcie o zdrowym rozsądku. Mam nadzieję, że niezależnie od tego, gdzie spędzicie wakacje, przeżyjecie coś wyjątkowego. A 1 września - wypoczęci, pełni energii, zapału i nowych pomysłów - spotkamy się znowu, by wspólnie powitać nowy rok szkolny.

Zanim jednak podziękuję Wam drodzy Uczniowie za sumienną pracę i szczególne osiągnięcia, pozwólcie, że podziękuję Waszym nauczycielom, którzy z dniem 31 sierpnia 2017 r. przestaną być pracownikami naszej szkoły.

Przypadł mi w udziale bardzo poważny i odpowiedzialny obowiązek pożegnania nauczycieli odchodzących na emeryturę czy też świadczenie kompensacyjne. Wszyscy chcemy dziś wyrazić naszą wdzięczność osobom, które przez wiele lat swojej pracy nauczycielskiej służyły drugiemu człowiekowi. Mam dzisiaj wielki zaszczyt powiedzieć kilka słów o ludziach, których drogi zawodowe wskazują na prawdziwe zamiłowanie do pracy nauczycielskiej, osobach, które potrafiły połączyć wykonywanie swoich obowiązków z pasją.

Pierwsza w kolejności alfabetycznej jest pani mgr Ewa Kondraszuk, której serdecznie dziękuję za 23-letni okres pracy w szkole. Dziękuję za Pani zaangażowanie, za podejmowanie działań w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania. Pod Pani kierunkiem uczniowie brali udział w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych osiągając wysokie wyniki, m.in. I miejsce w RPO "Namaluj swój świat" - szkoła wygrała wówczas tablicę interaktywną. Z Pani inicjatywy szkoła przez 7 lat była organizatorem cyklicznej imprezy: Gminnego Konkursu Plastycznego na kartkę wielkanocną. Zawsze aktywnie współpracowała pani z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Organizowała pani zajęcia nadobowiązkowe rozwijając zainteresowania i umiejętności uczniów. Wielokrotnie opracowywała wnioski o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadania z zakresu edukacji środowiskowej, realizowała Pani zadania projektu działań z zakresu edukacji ekologicznej. Realizując zadania statutowe szkoły przez wiele lat przewodniczyła Pani pracy zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej. Za to teraz bardzo serdeczni pani dziękuję.

Dziękuję Panu mgr Janowi Kondraszukowi za 33-letnią pracę pedagogiczną, za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, a także zakwalifikowaniem uczniów do udziału w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach matematycznych: OXSFORD, KANGUR, OLIMPUS, EDI. Dziękuję za inicjatywę podejmowania działalności innowacyjnej w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania. Przede wszystkim dziękuję za założenie i od 9 lat systematyczne na wysokim poziomie prowadzenie strony internetowej szkoły oraz opiekę nad Szkolną Kasą Oszczędności. Pan Jan to bardzo dobry nauczyciel i wspaniały wychowawca. Angażuje się w sprawy uczniów, pomagając w rozwiązywaniu problemów o charakterze wychowawczym i socjalnym. Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymywał nagrody dyrektora szkoły i wójta. A w 2013 r. na mój wniosek Medal Komisji Edukacji Narodowej. Panie Janku, będzie nam pana brakowało.

Najdłuższy staż pedagogiczny w naszej szkole ma pani mgr Anna Struczyk. W ciągu 35-letniej pracy zawodowej wykazała się Pani bardzo dużym zaangażowaniem i zamiłowaniem w spełnianiu obowiązków pedagogicznych. Nie szczędząc swego wolnego czasu, chętnie włączała się Pani w działalność społeczną na rzecz szkoły i środowiska oraz grona nauczycielskiego. Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymała Pani liczne nagrody dyrektora szkoły i wójta gminy. Społeczność szkolna postrzega Panią nie tylko jako pedagoga, wychowawczynię klas edukacji wczesnoszkolnej ale też jako pasjonatkę i organizatorkę turystyki szkolnej. Z ogromną determinacją organizowała Pani jedno i kilkudniowe wycieczki przedmiotowe i turystyczno-krajoznawcze przyczyniając się do wszechstronnego rozwoju dzieci. Dziękuję Pani za nawiązanie współpracy z Parafią MBNP w Radzyniu Podlaskim i mobilizowanie uczniów i ich rodziców do uczestnictwa w wydarzeniach parafii. Jako niekwestionowana liderka Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli klas I - III, brała Pani udział w realizacji wszystkich przedsięwzięć tego zespołu. Za aktywną pracę, zwłaszcza realizację projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" serdecznie dziękuję.

W imieniu własnym, grona pedagogicznego i całej społeczności szkolnej chcę wyrazić wdzięczność Pani Annie, Pani Ewie i Panu Janowi. Pragnę podkreślić, że nasza szkoła zawsze z wielką radością powita każdą Państwa wizytę. Macie Państwo niepodważalny wkład w budowaniu jej autorytetu oraz poziomu kształcenia. Zapewniam Państwa, że nasza szkoła jest dalej Państwa miejscem zawsze przyjaznym. Nie zamierzamy rezygnować z kontaktu z tak doświadczonymi nauczycielami, a zarazem przyjaciółmi dzieci. Za wszystko z całego serca dziękujemy.

Dziękuję również Pani mgr Natalii Trochonowicz - nauczycielce z najkrótszym stażem i życzę, by mogła Pani swoje talenty pedagogiczne nadal rozwijać.

Dziś jest szczególna okazja, by podzielić się z całą społecznością naszej szkoły kilkoma refleksjami. Minęło bowiem równo 10 lat, jak zostałam mianowana szefem tej szkoły. Pamiętam tę niepewność kadry, tę nieufność i zarazem ciekawość środowiska. Dziesięć lat kierowania szkołą, to nie tylko dekada jej historii, to także dziesięć długich lat mojego życia, które to lata - jak by nie oceniać - poświęciłam tej szkole i temu środowisku. Mówię, że poświęciłam, bo ta praca to dla mnie i posłannictwo, i powołanie, chociaż nigdy nie demonstruję publicznie swoich przekonań. Staram się raczej być wierna zasadzie, że nie słowa i deklaracje, lecz czyny świadczą o człowieku, wszak w Ewangelii Świętego Mateusza napisano: De fructibus, czyli, że po owocach ich poznacie. Oceńcie zatem owoce mojego dziesięcioletniego dyrektorowania. Oceńcie surowo, ale sprawiedliwie.

Jestem przekonana, że dzisiaj nie ma już mowy o takich uczuciach jak niepewność, nieufność, a nawet zwykła dziecięca ciekawość, bo każdy wie bardzo dobrze, czego się może po mnie spodziewać. Wiem też - i nie jest to z mej strony nieskromność, tylko rzeczywistość, że tych dziesięciu lat swego życia na pewno nie zmarnowałam. Potwierdzają to moje bardzo dobre relacje ze zdecydowaną większością rodziców, świadczy o tym pozytywna opinia a nawet wdzięczność kolegów nauczycieli że nie wspomnę uczniów., bo wiem też, że dobrego nauczyciela w 30 procentach uczniowie powinni lubić, w kolejnych 30 % - szanować, w następnych 30 trochę odczuwać strach, a resztę, pozostałe 10 % niech zostawią do swojej decyzji.

Dyrektor szkoły nie jest wyłącznie od tego, żeby go wszyscy kochali, bądź żeby ludzie mówili o nim "cieple kluchy". Jednak dobry szef dobrze zna się na czymś. Nie musi, a nawet nie może na wszystkim po to, by był autorytetem, przewodnikiem intelektualnym dla swych podwładnych, a także po to, by - kiedy już zakończy swoją misję - mógł do czegoś wrócić i nie lękać się o to, że jak nie będzie szefem, to pozostanie nikim. Szefem wszakże się bywa, a człowiekiem się jest! Zawsze miałam i mam to na uwadze i ze swojej kariery szefa nie czynię absolutu, ale też chciałabym, aby szanowano moje ambicje, moje zdanie i moje dokonania. Potrafię bronić swego zdania i swoich ludzi, ale także potrafię od nich wymagać i nie zmieni tego ani żadna bieżąca koniunktura, ani obawa, bo wartości, którym hołduję czerpałam od najlepszych - niezależnie od wiatru dziejów i powiewu historii, która zawsze podlega zmianom.

Uważam, że dobry szef to niekwestionowany lider swojej załogi, ale nie wszechwiedzący guru. Daje szansę swym pracownikom na wykazanie się inicjatywą, pomysłowością, rzetelnie i rzeczowo ocenia ich pracę, dając im jasną i szczerą informację o swojej ocenie. Sprawiedliwie nagradza, unika pochlebców i fałszywych doradców. Stwarza też możliwość na zdanie własne pracownika, wysłuchuje go, bo winien być mądry także mądrością swych podwładnych. W ciągu ostatniego dziesięciolecia wychowałam wielu młodych nauczycieli i przysporzyłam tej szkole wysoko wykształconych młodych specjalistów, a licznym tym bardziej dojrzałym ułatwiłam awans zawodowy, inspirując i pozytywnie motywując do twórczego wysiłku. Bo każda szkoła winna być miejscem trwałego twórczego niepokoju. Spokój oraz samozadowolenie wcześniej czy później przerodzą się w arogancję i zgubią każdego. Tego pragnę uniknąć nie dla siebie, ale dla Was - moi kochani.

Dobry szef jest odważny, ale nie brawurowy w decyzjach. Konsultuje je z pracownikami, środowiskiem. Dobry szef nie boi się i wie, że ze strony załogi nic mu nie grozi, bo ta załoga mu ufa. Dobry szef nie zmusza do dobrej pracy, tylko motywuje. Ja nie budzę się z lękiem – jestem codziennie wyspana i gotowa dalej wam służyć, byście wy także spali dobrze pewni o bezpieczeństwo - także to psychiczne - waszych córek i synów, byście nie lękali się, że z dnia na dzień ktoś odmieni wasz los, bo tak mu się spodoba.

Dobry szef jest pogodny. Ponury dyrektor szkoły to przekleństwo nauczycieli, dzieci i rodziców. Zawsze starałam się nie odstraszać bazyliszkowym widokiem, aczkolwiek właściwe reakcje na zło nie są mi obce, bo nie cierpię lenistwa i bylejakości, gardzę też dyletanctwem, tanim populizmem i brakiem profesjonalizmu. Trzeba się uczyć!!! To dotyczy nas wszystkich i do tego zachęcam Was nieustannie od dziesięciu lat. Świadczą o tym liczne wygrane konkursy, zawody sportowe, realizowane programy edukacyjne, bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych i zwykła szkolna codzienność, bo szkoła jest przede wszystkim od uczenia.

Dobry szef powinien myśleć perspektywicznie, zawsze być w stosunku do podwładnych trochę "do przodu", planuje swoją pracę, by wystarczyło mu czasu na ważne sprawy. Jednak musi to mu być umożliwione. Nie można planować pracy na następne lata, nie wiedząc, gdzie wyląduje się po wakacjach. Trzeba wiedzieć już dziś, kto pokieruje pracą placówki od września, a kto w niej będzie sprzątał, a kto uczył.

Nigdy nie byłam ręcznym nadzorcą, ale tak organizowałam pracę, by każdy wiedział, co do niego należy, gdyż od tego zależy normalne funkcjonowanie szkoły. Szkoła nie cierpi nagłych zrywów, akcyjności i improwizacji. Szkoła wymaga za to, aby jej dyrektor dbał o dobre imię załogi, bronił jej godności, pomagał, dopóki można. I dopóki można, będę to czynić do ostatniego dnia pełnienia funkcji dyrektora, która przynosi mi zaszczyt.

Życzę więc wszystkim tu zebranym, aby w przyszłym roku szkolnym mieli dobrego szefa.

Teraz chciałabym podziękować Wam drodzy Uczniowie za sumienną pracę i reprezentowanie szkoły na zewnątrz. Finis coront opus - mówi łacińskie przysłowie, czyli koniec wieńczy dzieło. Uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Żabikowie Nagrodę Wójta Gminy Radzyń Podlaski za najlepsze wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymała uczennica kl. IV Maja Kitrasiewicz - średnia 5,25.

Stypendium w wysokości po 325 zł za wysokie wyniki w nauce otrzymali:
Kl. VI: Katarzyna Mazurek - średnia 5,18 i Maja Fajkowska - średnia 5,00;
Kl. IV - Maja Kitrasiewicz - średnia 5,25 i Patrycja Książek - średnia 5,00.
Uczennice te otrzymają świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe, a ich rodzicom zostaną wręczone listy gratulacyjne.
Rada Pedagogiczna za naukę przyznała nagrody książkowe:
Kl. I: Zuzanna Frączek, Wojciech Mazurek, Nikola Siemionek.
Kl. II: Agata Koczkodaj, Dominik Fijałek.
Kl. III: Jakub Piekarski, Natalia Mościcka, Oliwia Zdziarska.
Ponadto za szczególne zaangażowanie w życie szkoły nagrody książkowe otrzymują: Wiktoria Zając (kl. III), Wiktoria Niewęgłowska (kl. VI), Sandra Wągrodna i Małgorzata Niebrzegowska (kl. V).
Za czytelnictwo nagrody otrzymają: Wiktoria Bartoszek (kl. I), Agata Koczkodaj (kl. II), Natalia Mościcka (kl. III), Małgorzata Niebrzegowska (kl. V) Za 100% frekwencję nagrodę otrzymuje: Mikołaj Opolski (kl. II).
Za osiągnięci sportowe nagrody otrzymują: Nikola Kuśmierowska (kl. V), Michał Mazurek (kl. V), Wiktoria Buchaj (kl. VI) i Katarzyna Mazurek (kl. VI).

Teresa Łukaszczuk

ZDJĘCIA