Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

"Nasz kolega emerytem"

Dzisiejsza Rada Pedagogiczna miała nieco inny przebieg. Ponieważ Andrzej Kotyła odchodzi na zasłużoną emeryturę, zaczęliśmy od pożegnania. O jego zasługach i pracy zawodowej mówiła Pani Dyrektor:

Szanowni Państwo, drogie Koleżanki i Koledzy.
Przypadł mi w udziale bardzo poważny i odpowiedzialny obowiązek pożegnania nauczyciela odchodzącego na emeryturę. Wszyscy chcemy dziś wyrazić naszą wdzięczność osobie, która przez wiele lat swojej pracy nauczycielskiej służyła drugiemu człowiekowi. Mam dzisiaj wielki zaszczyt powiedzieć kilka słów o człowieku, którego droga zawodowa wskazuje na prawdziwe zamiłowanie do pracy nauczycielskiej, osobie, która potrafiła połączyć wykonywanie swoich obowiązków z pasją.
Szanowny Kolego!
W ciągu 33-letniej pracy zawodowej wykazał się Pan bardzo dużym zaangażowaniem i zamiłowaniem w spełnianiu obowiązków pedagogicznych. Nie szczędząc swego wolnego czasu, chętnie włączał się Pan w działalność społeczną na rzecz szkoły i środowiska oraz grona nauczycielskiego.
Pragnę dzisiaj i Panu Andrzejowi i Państwu przypomnieć kilka faktów z przebiegu Pana drogi zawodowej.
Pracę zawodową rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim po ukończonych studiach na UMCS w Lublinie w dniu 01 września 1982 roku na stanowisku nauczyciela języka polskiego. Ustawicznie się rozwijał zawodowo. W 1989 r. ukończył studium przedmiotowo-metodyczne ODN w Lublinie zdobywając I stopień specjalizacji zawodowej z nauczania języka polskiego, w 1995 r. z wyróżnieniem ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie i studium menedżerów oświaty w Kaliszu w zakresie kierowania szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi. W latach 1991 - 1997 był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim. W roku 2002 został nauczycielem dyplomowanym.
W ciągu 23 lat pracy w tej samej placówce nauczał również okresowo innych przedmiotów (historia, język rosyjski, technika, wychowanie fizyczne, wiedza o społeczeństwie, muzyka, pozostając niezmiennie wiernym przedmiotowi kierunkowemu. W swoim doświadczeniu zawodowym znajduje się także krótki okres prowadzenia zajęć z przedmiotu o nazwie komunikacja językowa w Policealnym Studium Psychologii Interakcji, a także przez cztery lata (2001 - 2005) wykłady i konsultacje z historii literatury polskiej i wiedzy o społeczeństwie w eksternistycznym liceum ogólnokształcącym i technikum mechanicznym oraz w liceum zaocznym prowadzonym przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie. Pracował też z młodzieżą trudną wychowawczo, prowadząc zajęcia z języka polskiego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym OHP w Radzyniu Podlaskim (Marynin). 1 września 2008 roku został naszym kolegą podejmując pracę na stanowisku nauczyciela języka polskiego, historii i muzyki w Szkole Podstawowej w Żabikowie. Ale o tym etapie życia powiem później.
Mówiąc o drodze zawodowej Pana Andrzeja nie sposób pominąć drugiego aspektu - mianowicie działalności społecznej i publicystycznej. Pozwól, drogi Przyjacielu, że przypomnę Ci kilka faktów:
W latach 1986-88 Pana Andrzej harcmistrz ZHP pełnił funkcję Komendanta Hufca w Radzyniu Podlaskim, był członkiem Rady Programowej Komendy Chorągwi w Białej Podlaskiej. Wychowywanie dzieci, obok nauczania, jest dla naszego Kolegi priorytetem. Poświęcając swój czas wolny organizował akcję letnią i wypoczynek zimowy niezmiennie twierdząc, że: "wszystkie dzieci są nasze" oraz: "czego się nie robi dla polskiego dziecka". Od 1984 r. do 1998 organizował lub współorganizował trzytygodniowe obozy harcerskie - pierwszy w Białce Parczewskiej, pozostałe 10 nad Jeziorem Białym koło Augustowa. Ponadto obóz wędrowny, obóz w Jaśkowie, kolonie w Annopolu oraz dla dzieci z gminy Radzyń Podlaski w Wólce nad Bugiem. Na wszystkich wyjazdach towarzyszy mu gwizdek MO jeszcze z czasów PRL-u, gdzie skrót "MO" Pan Andrzej tłumaczy: "Na obozie jestem dla was Matką i Ojcem." To chyba najdobitniej określa rolę wychowawcy, z jaką się utożsamia i co powinno być wzorem zwłaszcza dla młodych nauczycieli.
W latach 1994 - 97 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyniu Podlaskim. Jako miłośnik muzyki w 1999 r. był współzałożycielem Radzyńskiego Towarzystwa Muzycznego im. K. Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim, do dziś jest członkiem zarządu i sekretarzem.
Pan Andrzej, to też prekursor prasy lokalnej, redaktor, korektor, konfer"nsjer, felietonista. Był współzałożycielem gazet: "Aspekt", "Tu i teraz", a przede wszystkim miesięcznika społeczno-kulturalnego "Grot". Od 25 lat pisał artykuły do prasy lokalnej. Jest autorem książki "20 lat Dni Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim", tekstu "Pieśni o Ziemi Radzyńskiej" - nieformalnego hymnu miasta, licznych folderów promujących region, m.in. "Gmina Radzyń Podlaski", "Izba Pamięci Karola Lipińskiego".
Jako konferansjer prowadził uroczystości powiatowe, miejskie i gminne. Najważniejsze z nich, to uroczystości odsłonięcia 3 pomników w Radzyniu: 3 Maja, Obelisku upamiętniającego Żydów Radzyńskich i pomnika Karola Lipińskiego.
Za swą działalność dydaktyczną, wychowawczą i społeczną otrzymywał liczne podziękowania i nagrody, m.in. szereg nagród dyrektora szkoły, inspektora oświaty, dwukrotnie Lubelskiego Kuratora Oświaty. Został uhonorowany Odznaką Harcerskiej Służby Ziemi Podlaskiej, Medalem 25-lecia Dni Karola Lipińskiego, Medalem KEN i odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
O działalności pozaszkolnej Pana Andrzeja Kotyły mogłabym jeszcze bardzo długo mówić. Jednak odniosę się tylko do ostatnich 7 lat naszej współpracy w Szkole Podstawowej w Żabikowie. Otóż Pan Kotyła osiągał wyższe niż średnia w powiecie wyniki nauczania potwierdzone w sprawdzianach przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejmuje działania w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania. W aspekcie wychowania stosuje metody owocujące bardzo wysokimi ocenami zachowania uczniów. Jest zawsze bardzo dobrze przygotowany do lekcji. Stawia uczniom wymagania na górnej granicy ich możliwości stosując indywidualizację procesów uczenia się. Jego uczniowie biorą udział w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych. M.in. I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Panda z języka polskiego, przygotowywał uczniów do licznych konkursów recytatorskich. Jest organizatorem cyklicznej imprezy: Miejsko-Gminnego Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas III - VI. Przygotowuje, wzorowo organizuje i prowadzi uroczystości szkolne i środowiskowe Posiada umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami i rodzicami. W swojej pracy bardzo dobrze motywuje i wspiera rozwój uczniów. Potrafi organizować współpracę w zespole. W wykonywaniu powierzonych zadań i obowiązków wykazuje własną inicjatywę. Cechuje się życzliwością i otwartością. Jest mistrzem w swoim zawodzie. Posiada talent pedagogiczny, który potrafi rozsądnie wykorzystywać. Jako znawca problematyki oświatowej ustawicznie służy koleżeńską radą, pomocą i wsparciem wielu nauczycielom w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktyczno-wychowawczych. Jest przewodnikiem i dobrym doradcą metodycznym innych młodszych kolegów i koleżanek. W znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju szkoły i uczynił wiele dla rozwoju zawodowego innych nauczycieli.
W imieniu całego grona pedagogicznego chcę wyrazić wdzięczność naszemu Koledze. Na koniec pragnę podkreślić, że nasza szkoła zawsze z wielką radością powita każdą Pana wizytę. Ma Pan niepodważalny wkład w budowaniu jej autorytetu oraz poziomu kształcenia. Zapewniam Pana, że nasza szkoła jest dalej Pana domem. Nie zamierzamy rezygnować z kontaktu z doświadczonym nauczycielem, a zarazem przyjacielem dzieci. Za wszystko z całego serca dziękujemy.

ZDJĘCIA