Szkoła Podstawowa
w Żabikowie
Szkoła Podstawowa w Żabikowie

18 grudnia 2009 r. podsumowaliśmy osiągnięcia realizacji etapu projektu edukacyjnego.
PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA JUŻ ZA NAMI?

Projekt Edukacyjny, o którym mowa w nadtytule, nosi nazwę: "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Są to zajęcia edukacyjne i wychowawcze realizowane w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera - amerykańskiego psychologa, neurologa, profesora Uniwersytetu Harvarda i Uniwersytetu Bostońskiego, doktora honoris causa ponad 20 szkół wyższych i uniwersytetów.

Proponuje on odmienne od dotychczasowego, nietradycyjne spojrzenie na możliwości rozwojowe człowieka, jego szanse edukacyjne oraz inną niż tradycyjna wizję szkoły. H. Gardner uważa, że istnieje wiele inteligencji, nie wszystkie są zbadane i nazwane. W odniesieniu do dzieci wyróżnia i opisuje 8 inteligencji: językową, matematyczno-logiczną, wizualno-przestrzenną, muzyczną, przyrodniczą, ruchową, interpersonalną i intrapersonalną.

Główne założenia teorii inteligencji wielorakich opierają się na następujących twierdzeniach:
1.Każdy człowiek posiada wszystkie typy inteligencji, w różnym stopniu rozwinięte.
2.Wszystkie te typy inteligencji tworzą indywidualny profil inteligencji, charakterystyczny dla danej osoby.
3.Profil inteligencji jest dynamiczny, zmienia się w trakcie rozwoju jednostki.
4.Wszystkie inteligencje wzajemnie na siebie wpływają i współpracują.
5.Każdą inteligencję można rozwijać w działaniu, właściwie organizując środowisko rozwoju człowieka.
6.Wszystkie inteligencje są równoprawne.

Zakłada się, że w Szkole Podstawowej w Żabikowie projekt będzie realizowany przez trzy lata. W bieżącym roku szkolnym zajęcia rozpoczęła nauczycielka dyplomowana kształcenia zintegrowanego Barbara Jończak w klasie II. Od lutego 2010 kontynuować je będzie w klasie I wychowawczyni tejże klasy Anna Struczyk, zaś zakończy program w przyszłym roku szkolnym Katarzyna Mikulska w obecnej klasie zerowej.

W ramach realizacji programu dodatkowe zajęcia lekcyjne (łącznie 50 godzin dydaktycznych) odbywały się od
7 września do 18 grudnia 2009 r. Na wykonanie zadań programu szkoła nasza otrzymała pomoce naukowe o wartości 8,5 tys. zł, z których utworzono trzy ośrodki zainteresowań.

Dzień 18 grudnia był dniem podsumowania bieżącego etapu realizacji programu i zaliczyć go należy do bardzo udanych. Dzieci, pod kierunkiem swej wychowawczyni wykazały dużą - jak na ich możliwości - sprawność w rozwiązywaniu postawionych przed nimi zadań.

Całość zadania skupiła się wokół intrygującego zagadnienia mrówek.

Do zadań tych należało, począwszy od śpiewanej z towarzyszeniem instrumentów perkusyjnych piosenki "powitanki", zagranie scenki rodzajowej w teatrzyku z pacynkami, zabawa "Kopciuszek inaczej", pokonanie toru przeszkód, wykazanie sprawności manualnej w zabawie z "serem szwajcarskim", współzawodnictwo w rozwiązywaniu zadań rachunkowych i rozpoznawanie się wzajemne przez rodziców i dzieci na podstawie zgromadzonych wcześniej informacji. Wszyscy bawili się również podczas melodyjnego karaoke.

Dość powiedzieć, ze dzieci miały tego dnia możliwość wykazania się wszelkimi atrybutami tego, co nazywa Howard Gardner inteligencją językowa, matematyczno-logiczna, wizualno-przestrzenną, muzyczną, przyrodniczą, ruchową, interpersonalną i intrapersonalną także.

Obserwatorzy zjawiska - uczniowie wszystkich klas szkoły, rodzice i nauczyciele mieli nie lada gratkę w oglądaniu dokonań milusińskich. Zrozumienie tego, co dzieje się na scenie przysporzyło im także wielu możliwości wykazania się inteligencją w ujęciu tradycyjnym.

Panią Barbarę Jończak wsparli koledzy. Jan Kondraszuk - profesjonalnie przygotowaną prezentacją multimedialną na temat życia mrówek, a Anna Koczkodaj pomocą w udziale w zabawie uczniowi niepełnosprawnemu - Konradowi.


Andrzej Kotyła